Заповед за дисциплинарно наказание забележка образец

У нас вы сможете загрузить «Заповед за дисциплинарно наказание забележка образец» в LIT, DJVU, HTML, AZW3, FB2, RTF, PRC LRF, CHM, PDF, DOC, МОВІ, TXT, isilo, JAR, TCR, EPUB! Създадохме 10 правни курса, които ти спестяват хиляди левове. Всеки път, когато виновно не изпълнявам трудовите ми задължения, може да последва дисциплинарно наказание: Забележката се прилага като най-лекото наказание от горе изброените.

Тя ми се налага от работодателя, когато наруша трудовата дисциплина регламентирана в закона, в Правилника за вътрешния трудов ред на работното ми място или договора, който съм подписал.

Образец приказа о наложении дисциплинарного взыскания

В кои законово определени случаи мога да бъда наказан със забележка? Когато закъснения или не се явя на работа, преждевременно я напусна или не уплътнявам работното си време. Когато се явя на работа в състояние, което не ми позволява да изпълнявам задълженията си например: Когато произведа некачествени продукти, неотговарящи на съответните изисквания.

Когато не изпълня законните нареждания на работодателя ми. Когато увредя имуществото на работодателя ми и не използвам разумно предоставените от него материали, суровини, енергия и други средства. За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да ми се наложи само едно дисциплинарно наказание. Задължения на работодателя ми преди да ми наложи дисциплинарно наказание: Преди налагане на наказанието работодателят е длъжен да ме изслуша или да приеме писмените ми обяснения и оцени посочените от мен доказателства.

Когато не спази това изискване, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Ако вината за това, че работодателят не е успял да ме изслуша или приеме писмените ми обяснения е моя, тогава съдът няма право да отмени наказанието.

Работодателят ми трябва да изготви мотивирана писмена заповед, в която да се посочат нарушението и кога е извършено, наказанието и законовият текст, от който следва.

Заповедта за дисциплинарно наказание ми се връчва лично срещу подпис и се отбелязва датата на връчването.

Ако не може да ми се връчи лично, заповедта се изпраща с препоръчително писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчването или получаването на заповедта, с която се налага.

Срокът, в който може да ми се наложи дисциплинарно наказание, е не по-късно от 2 месеца от откриване на извършеното от мен нарушение и не по-късно от 1 година от самото извършване. Тези срокове НЕ текат през времето, когато съм в законоустановен отпуск или участвам в стачка.